edge
broadgreytopband
naroworangetopband1
filmstrip
KvK 17197349
kadercopyright

Algemene voorwaarden

artikel 1 : Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke uitgebrachte projectbeschrijving, offerte en/of factuur tussen “Mutsaers Video Recordings” en “Opdrachtgever” waarop Mutsaers Video Recordings deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging stuurt in de huisstijl van de Op-drachtgever blijven deze voorwaarden van toepassing.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mutsaers Video Recordings voor de uitvoering waarvan door Mutsaers Video Recordings derden dienen te worden betrokken.

1.4 Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtgever en zijn directie.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze voorwaarden.

1.8 Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mutsaers Video Recordings in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 : Rechten Opdrachtgever

2.1 Opdrachtgever heeft het recht op eenmaal een grote en eenmaal een kleine wijziging tijdens de montagewerkzaamheden van het in de projectbeschrijving en/of offerte beschreven project. Wat beschouwd moet worden als een kleine of grote wijziging is ter beoordeling van Mutsaers Video Recordings. Een gewenste wijziging tijdens montagewerkzaamheden van Mutsaers Video Recordings moet door de Opdrachtgever schriftelijk dan wel per email kenbaar worden gemaakt.

2.2 Na de akkoordverklaring door de Opdrachtgever van het gemonteerde beeldmateriaal (ondertekening factuur door Opdrachtgever) wordt het gemonteerde beeldmateriaal pas aan de Opdrachtgever overgedragen.

 

artikel 3 : Plichten Opdrachtgever

3.1 Kosten van het oriënterendgesprek en daarmee gepaard gaande reiskosten worden in rekening gebracht indien uitgebrachte offerte aan de Opdrachtgever niet resulteert in een opdrachtbevestiging.

3.2 Indien een gemaakte afspraak voor het maken van beeldopnamen geen doorgang kan hebben dient de Opdrachtgever dit minimaal 2 dagen van te voren schriftelijk aan Mutsaers Video Recordings kenbaar te maken. Bij niet tijdig op de hoogte stellen van Mutsaers Video Recordings worden de volledige kosten van de opnamedag in rekening gebracht.

3.3 Een getekende offerte geldt als opdrachtbevestiging (overeenkomst) en kan alleen door de Opdrachtgever worden geannuleerd tegen betaling van 35% van het offertebedrag.

3.4 Opdrachtgever is financieel aansprakelijk indien apparatuur van Mutsaers Video Recordings tijdens de opnamedag wordt gestolen op de opnamelokatie van de Opdrachtgever. De hoogte van de financiele compensatie bedraagt de op dat moment geldende vervangingswaarde van identieke apparatuur zonder aftrek van afschrijving op de gestolen apparatuur.

 

artikel 4 : Eigendomsrechten

4.1 Het bronmateriaal (zowel audio- als beeldmateriaal) blijven te allen tijde in bezit en eigendom van Mutsaers Video Recordings.

4.2 De eigendomsrechten van aan de Opdrachtgever geleverd audio- en beeldmateriaal blijven te allen tijde in bezit van Mutsaers Video Recordings. De Opdrachtgever kan alleen met schriftelijke toestemming van Mutsaers Video Recordings audio- en beeldmateriaal ter beschikking stellen aan derden.

4.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zelf of door een derde partij wijzigingen aan te brengen in het door Mutsaers Video Recordings aangeleverde beeldmateriaal alsmede delen van het beeldmateriaal te gebruiken in andere (video)produkties.

4.4 De Opdrachtgever geeft toestemming aan Mutsaers Video Recordings om aan de Opdrachtgever geleverd audio- en beeldmateriaal te mogen gebruiken voor zowel promotiedoeleinden van Mutsaers Video Recordings alsmede het genereren van passieve inkomsten voor Artivideo.

 

artikel 5 : Vrijwaring

5.1 Mutsaers Video Recordings is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade of vervolgschade bij Opdrachtgever, medewerkers van Opdrachtgever en zijn directie die ontstaat tijdens of ten gevolge van werkzaamheden van Mutsaers Video Recordings.

5.2 Mutsaers Video Recordings is op geen enkele wijze aansprakelijk indien door ziekte en/of privé omstandigheden van medewerkers van Mutsaers Video Recordings of ingehuurde freelancers, door apparatuurstoringen of t.g.v. de weersomstandigheden niet kan worden voldaan aan de in de projectbeschrijving of offerte omschreven opdracht.

5.3 Mutsaers Video Recordings is op geen enkele wijze aansprakelijk indien beeldmateriaal t.g.v. van brand, waterschade, diefstal of apparatuurstoringen verloren gaat.

5.4 Kosten die de Opdrachtgever maakt ten behoeve van de in de projectbeschrijving of offerte omschreven opdracht kunnen in geen enkel geval verhaald worden op Mutsaers Video Recordings.

 

artikel 6 : Betaling en incasso kosten

6.1 Opdrachtgever dient verschuldigde bedrag vermeld in de faktuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op rekeningnummer NL34 ABNA 0611509288 (BIC : ABNANL2A) ten name van C.M.J. Mutsaers onder vermelding van factuurnummer.

6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Mutsaers Video Recordings heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Mutsaers Video Recordings kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mutsaers Video Recordings kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.4  De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mutsaers Video Recordings verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.5  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Mutsaers Video Recordings echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7 : Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mutsaers Video Recordings partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

7.2 De rechter in de vestigingsplaats van Mutsaers Video Recordings is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mutsaers Video Recordings het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

home
portfolio
studio
tarieven
videopitch
videoportret
contact
HomeHomePortfolioPortfolioStudioStudioTarievenTarievenPitchPitchLevensloopLevensloopContactContact